Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden van De Vrijstaat . Deze zijn onderverdeeld in algemene voorwaarden voor bezoekers (van onze exposities, voorstellingen, kinderfeestjes en éénmalige workshops) en algemene voorwaarden voor deelnemers (van onze Academies, Kunstvakantieweek en Keten en van onze jongerenprogramma’s).

 

Privacy statement

Ons privacy statement kun je hier bekijken. Stichting De Vrijstaat neemt je privacy zeer serieus en behandelt je gegevens daarom met grote zorgvuldigheid. Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je contact met ons wilt opnemen over ons privacybeleid, dan kan dat via info@devrijstaat.nl of door te bellen naar 030 3030012.

BEZOEKERS

Laatste update: 14 mei 2020

Bezoekersvoorwaarden

Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers van door De Vrijstaat georganiseerde activiteiten, zowel in De Vrijstaat boerderij, het Gebouw, als op locatie. Op locaties kunnen de bezoekersvoorwaarden van de desbetreffende locatie gelden ter aanvulling op de bezoekersvoorwaarden van De Vrijstaat. Afwijking van deze bezoekersvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 1. De bezoeker heeft alleen toegang tot De Vrijstaat exposities, werkplaatsen en voorstellingen op vertoon van een geldig bewijs van reservering.
 2. Entreebewijzen of kortingsbonnen die niet door De Vrijstaat of een door haar aangewezen partner zijn vertrekt, zijn niet geldig.
 3. De bezoeker is verplicht om zijn of haar reserveringsbewijs of kortingsbon, desgevraagd in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, te tonen wanneer hierom gevraagd wordt.

Gedragscode

De bezoeker zal op De Vrijstaat:

 1. niet roken;
 2. geen alcohol nuttigen onder de 18 jaar;
 3. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden-)geleidehonden betreft;
 4. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
 5. andere bezoekers niet hinderen, zoals hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren of het veroorzaken van geluidsoverlast.

Bezoekers die onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen, kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.

Pesten en discriminatie worden niet getolereerd.

Bezoekers jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

Indien een bezoeker zich niet aan de gedragsregels, veiligheidsvoorschriften of bezoekersvoorwaarden houdt, kan deze de toegang tot het gebouw worden ontzegd.

Groepsbezoek

Voor basisscholen en BSO’s geldt dat voor groepen tot 8 kinderen minimaal één volwassen begeleider aanwezig moet zijn. Bij groepen tussen de 8 en 15 kinderen dienen minimaal twee begeleiders aanwezig te zijn. Bij groepen tussen de 15 en 30 kinderen dienen minimaal drie begeleiders aanwezig te zijn. 

Voor middelbare scholen dient per groep van 15 leerlingen minimaal één volwassen begeleider aanwezig te zijn. Voor groepen tussen de 15 en 30 leerlingen dienen twee begeleiders aanwezig te zijn.

De Vrijstaat behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

Restitutie

In de volgende situaties kan GÉÉN aanspraak worden gedaan op restitutie of schadevergoeding:

 1. Verlies of diefstal van het entreebewijs;
 2. Een verlopen entreebewijs;
 3. Het niet zichtbaar zijn van (onderdelen van) kunstwerken die in de publiciteit zijn aangekondigd;
 4. Het gedeeltelijk gesloten zijn van De Vrijstaat, zoals bij het opbouwen of afbreken van exposities;
 5. Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, waaronder geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal;
 6. Schade veroorzaakt door andere bezoekers;
 7. Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 8. Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in De Vrijstaat;
 9. Een niet toerekenbare tekortkoming, waarbij de omstandigheden het uitvoeren van de activiteiten tijdelijk of blijvend onmogelijk maken (overmacht).

Entreebewijzen kunnen niet worden geruild.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan De Vrijstaat of diens exposities, werkplaatsen en voorstellingen is geheel op eigen rekening en risico.

Ouders, docenten en andere begeleiders zijn aansprakelijk voor schade die een bezoeker onder hun verantwoordelijkheid maakt.

De Vrijstaat is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van in bewaring genomen goederen, zoals jassen in de garderobe.

De Vrijstaat is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt als rechtstreeks gevolg van aantoonbare grove schuld of opzet van De Vrijstaat. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

 1. Het door de verzekeraar van De Vrijstaat aan De Vrijstaat ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
 2. De ter zake van de schade door een derde aan De Vrijstaat uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

Aansprakelijkheid van De Vrijstaat voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

Overmacht

De Vrijstaat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Hieronder vallen situaties waarbij de omstandigheden het uitvoeren van de activiteiten tijdelijk of blijvend onmogelijk of bezwaarlijk maken, zoals natuurrampen, stakingen, epidemieën, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen, calamiteiten en bouwoverlast.

Hieronder vallen tevens omstandigheden bij personen, diensten en/of instellingen waarvan De Vrijstaat gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de activiteiten.

Klachten

Een bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering indienen door een mail te sturen naar info@devrijstaat.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de datum van het betreffende bezoek. De klacht zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

Privacy

Op 25 mei 2018 is er met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het een en ander veranderd op het gebied van communicatie en opslag van persoonlijke informatie. Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving hebben wij ons privacy statement gepubliceerd.

De Vrijstaat laat regelmatig foto- of filmreportages maken van haar activiteiten. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Indien je hieraan niet mee wilt werken, dien je dit voorafgaand aan je bezoek aan te geven bij één van onze medewerkers.

Overige voorwaarden en toepasselijk recht

 1. De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van De Vrijstaat, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.devrijstaat.nl
 2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en De Vrijstaat is het Nederlands recht van toepassing.
DEELNEMERS

Laatste update: 14 mei 2020

Inschrijven

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild zonder nadrukkelijke toestemming van De Vrijstaat.

Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen bij (online) inschrijving hun gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.

Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorgaande seizoenen zijn voldaan.

De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

Je inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnamekosten en een bevestiging van plaatsing.

Betaling van het cursusgeld

Betaling vindt plaats via de webshop of een iDeal-link via de mail.

Betalingen dienen uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de iDeal-link te zijn voldaan.

Bij bedragen boven de € 125,- kan in termijnen worden betaald. Hierbij ontvang je alle iDeal-links in één keer. Je dient bij betaling de termijnen (voor aanvang van het nieuwe blok) zelf in acht te nemen.

De inschrijving is pas definitief als het gehele bedrag voor aanvang van het seizoen/blok betaald is. Bij niet tijdige betaling kan de deelname aan de lessen ontzegd worden.

Gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing). Typ-, druk- en prijsfouten voorbehouden.

Bij vragen of opmerkingen over de betaling van het cursusgeld, dien je per mail te reageren naar info@devrijstaat.nl.

Kortingen

U-Pas
De U-Pashouder krijgt jaarlijks een budget van het U-pasbureau waarvan hij/zij activiteiten kan betalen. Voor meer informatie over de U-pas kan je terecht bij het U-pasbureau, www.u-pas.nl. Bij inschrijving op een cursus dien je aan te geven dat je gebruik wenst te maken van deze kortingsregeling. Mail in dit geval een kopie of foto van je U-pas onder vermelding van je naam en de betreffende cursus naar info@devrijstaat.nl. De U-pas is persoonsgebonden. Declareren kan alleen in het seizoen waarin de betreffende cursus wordt gedaan.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Kinderen en jongeren met een U-pas kunnen via een intermediair in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Tussentijds instromen
Bij later instromen op een cursus (in overleg), wordt het aantal nog te volgen blokken in rekening gebracht.

Annulering

Je kunt je inschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar info@devrijstaat.nl. Je annulering geldt pas wanneer deze is bevestigd door De Vrijstaat.

Mondelinge of telefonische afmeldingen bij een Vrijstaat-medewerker of de docent gelden niet als afmelding.

Tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van een jaarcursus (KunstAcademie & TheaterAcademie) kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties. Bij kortdurende cursussen (KunstKeet, KookKeet, Kunstvakantieweek en Theaterweek) is dit tot uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van het programma.

Bij (tijdige) annulering worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 7,50 in het geval van een jaarcursus en € 2,50 in het geval van een kortdurende cursus.

Schrijf je je binnen een termijn van 14 dagen vóór aanvang van de jaarcursus (7 dagen vóór aanvang van de kortdurende cursus) in, dan is afmelding zonder financiële consequenties niet meer mogelijk en blijf je verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Ook bij tussentijdse beëindiging na aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk.

Uitval van lessen

Bij uitval van lessen door ziekte van de docent wordt zoveel mogelijk getracht de docent te vervangen of de les te verplaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les per email dan wel telefonisch afgelast.

De Vrijstaat behoudt zich het recht voor om andere dan de vermelde docenten in te zetten.

Als je door ziekte of om andere reden niet kunt deelnemen aan een les verzoeken wij je om je voor aanvang van de les af te melden via info@devrijstaat.nl

Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of op het inhalen van de les op een ander moment.

Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van De Vrijstaat liggen, worden niet ingehaald.

De Vrijstaat behoudt zich het recht voor om cursussen tot 1 week voor aanvang te annuleren bij onvoldoende deelnemers.

Overmacht

De Vrijstaat is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Hieronder vallen situaties waarbij de omstandigheden het uitvoeren van de cursusactiviteiten tijdelijk of blijvend onmogelijk of bezwaarlijk maken, zoals natuurrampen, stakingen, epidemieën, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen, calamiteiten en bouwoverlast.

Hieronder vallen tevens omstandigheden bij personen, diensten en/of instellingen waarvan De Vrijstaat gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de cursusactiviteiten.

Gedragscode

Ouders wordt verzocht het lokaal te verlaten tijdens de lessen.

(Huis-)dieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd wanneer het (blinden-)geleidehonden betreft.

Het is niet toegestaan om in de gebouwen van De Vrijstaat te roken.

Het is niet toegestaan om in de gebouwen van De Vrijstaat alcohol nuttigen onder de 18 jaar.

Pesten en discriminatie worden niet getolereerd.

Cursisten die onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen en bij ongeoorloofd gedrag of misbruik van materialen kan een cursist de toegang tot de les worden ontzegd zonder restitutie van het lesgeld.

Aansprakelijkheid

Bezoek aan de cursussen is voor eigen rekening en risico.

De Vrijstaat is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de cursisten.

Noch is De Vrijstaat aansprakelijk voor schade aan personen en materialen ten gevolge van een verblijf bij De Vrijstaat buiten het leslokaal.

Voor ongelukken tijdens lestijd en samenhangend met de opdracht van de docent is De Vrijstaat met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden verzekerd.

Klachten

Een cursist kan klachten en suggesties ter verbetering indienen door een mail te sturen naar info@devrijstaat.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De klacht zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

Privacy

Op 25 mei 2018 is er met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het een en ander veranderd op het gebied van communicatie en opslag van persoonlijke informatie. Om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving hebben wij ons privacy statement gepubliceerd.

De Vrijstaat laat regelmatig foto- of filmreportages maken van haar activiteiten. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Indien je hieraan niet mee wilt werken, dien je dit voorafgaand aan de cursus schriftelijk aan te geven via info@devrijstaat.nl o.v.v. je naam en de betreffende cursus. Voor de Vrijstaat Theaterweek en TheaterAcademie zijn mediatoestemming een vereiste voor deelname.

Het is mogelijk dat De Vrijstaat cursistenwerk gebruikt voor publicitaire doeleinden. Ook hiervoor geldt dat je voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar kunt aantekenen.